Laagrid

LAAGRIÕLI VALIMINE

LIUGELAAGRID

Shell_laagrid
Minimalne viskoossus käsitleb ideaalolukorda ühtlasel koormusel. Kui koormus varieerub, seadistuses esineb puudusi või lõtk on suur, parandab olukorda paksem õli.

VEERELAAGRID

Shell_laagrid2
Kui koormus varieerub, seadistuses esineb puudusi või lõtk on suur, parandab olukorda paksem õli.

LIUGELAAGRID

Pidevalt määrdekihil töötav liugelaager on peaaegu igavene.

Määrimine õliga

Õigesti konstrueeritud laagris on lõtk ja õlivood oludega kooskõlas. Õli viskoossuse valik sõltub lõtkust, koormusest, pöörlemissagedusest, jahutusvajadusest jne.
Tähtis on piisav õli juurdevool. Ideaallahenduse korral ei toetu peatunud võll laagrile, vaid on lahus, ja õli pumbatakse määrdekihi moodustamiseks laagrisse enne käivitamist. Kui töötada tuleb määrimispiirile lähedastes oludes, on kasu manustest.

Määrimine määrdega

Määret kasutatakse määrimiseks siis, kui laagri pöörlemissagedus on väga väike või kui see on vajalik konstruktsiooniliste või majanduslike põhjuste tõttu. Määrimispiirile lähedastes tingimustes pakub lisavõimalusi määrde kasutamine koos tahkete määrdeainetega (näiteks molübdeendisulfi
idi (MoS2) või grafi idiga). Määrdega määritav laager nõuab pidevat määrimist ja määret tuleb lisada vastavalt vajadusele.

VEERELAAGRID

Veerelaagrid on valmistamise, paigaldamise, kasutamise ja määrimise seisukohalt kõige tundlikumad masinaelemendid, millega me argielus kokku puutume. Puhtuse tähtsust on raske üle hinnata.

Määrimine õliga

Ka veerelaagrite kõige olulisem määrimistegur on õli viskoossus töötemperatuuril. Meie kliima seab erinõudeid ka laagrite kasutamisele välistingimustes. Omanäolisust lisavad olukorrale koormustingimused. Õli kogus peab olema õige. Ringlusmäärimisel peab saabuva ja väljuva õli kogus olema tasakaalus – ka soojusvahetuse seisukohalt. Pihustusmäärimist kasutatakse peamiselt väga suure pöörlemissagedusega laagrites, samuti abimäärimismeetodina õliga määrimisel (näiteks mustuse eemaldamiseks ülerõhu abil). Praktikas toimub õige viskoossuse
valimine vastavalt laagritootja juhistele. Tuleb siiski arvestada, et valikudiagrammid eeldavad, et laager on valitud, paigaldatud ja määritud õigesti. Kui koormus või muud asjaolud ületavad laagri soovitusväärtusi, saab olukorda teatud määral parandada paksema õli ja manustega.

Määrimine määrdega

Üldreeglina peab määrde baasõli viskoossus vastama õliga määritava laagri puhul nõutavale viskoossusele töötemperatuuril. Määrdega määrimine asendab õliga määrimist, kui õli ei saa mingil põhjusel kasutada. Määrde tähtsaim komponent on õli, mida on tihkestite abil tihkemaks muudetud, et ta määritavas objektis püsiks. Tavaliselt näitab seadme valmistaja ära määrde tüübi ja kõvaduse
(konsistentsi).

Püsimäärdega laagrid

Mustuse pääsu laagrisse tuleb püüda takistada nii hästi kui võimalik.

Korduvalt määritavad laagrid

Kõige olulisem on õige määrde valimine. Määrde baasõli viskoossus töötemperatuuril peab olema piisav. Määre peab olema esmatäitemäärdega segunev. Määrde kasutustemperatuuride vahemik peab olema piisav. Määrde tihkesti ja manused peavad võimalikult hästi vastama ümbritsevas keskkonnas tekkivale mustusele. Määrde korrosioonitõrjevõime on eriti oluline siis, kui tegemist on
seadmetega, mis aeg-ajalt seisavad. Täiendav määrimine peab toimuma vastavalt juhendile.
LAAGRIÕLI VALIMINE

Tuntumad ülekannete valmistajad annavad tavaliselt üpris selged juhtnöörid määrdeaine valikuks. Mõnikord on keskkonnatingimuste või koormuse tõttu vaja asjaolusid siiski täpsemalt hinnata.  Otsustamisel on abiks järgnevad diagrammid ja selgitused.

NIEMANN / RETTIG

Shell_NIEMANN_RETTIG